Algemene info wild

Hoe is de jacht in Nederland geregeld?

Hiernaast treft u niet onze bedrijfsfilm aan maar een prachtig autonoom project van Ted Alkemade en Vera Holland. Wij jagen is een korte documentaire dat het authentieke verhaal vertelt over een Drentse jachtgroep en hun tweede natuur, jagen.

Het complete verhaal over de jacht luidt als volgt. Iedere grondeigenaar in Nederland bezit tevens het jachtrecht. Dat wil zeggen dat hij met de in de wet omschreven geoorloofde jachtmiddelen mag jagen op zijn eigen grond. In de meeste gevallen is wel een jachtakte vereist, zo ook wanneer men wil jagen met een geweer. Mocht de grondeigenaar van het jachtrecht zelf geen gebruik willen of kunnen maken, kan hij dit recht verhuren aan een houder van een jachtakte, een jager. Deze jager wordt dan de jachthouder.

Om te kunnen jagen met een geweer dient de gehuurde grond tenminste 40 aaneengesloten hectares groot te zijn. De 40 hectare regeling is o.a. bedacht om de jachthouder aan zijn verplichting te kunnen laten voldoen, namelijk de verplichting om een redelijke wildstand op te bouwen en te handhaven van de in de wet omschreven soorten waarop gejaagd mag worden. Dit zijn de wilde eend, het haas, het konijn, de fazant en de houtduif. Kort gezegd, wie op een haas wil jagen moet eerst zorgen dat de hazenstand redelijk is en dit zo houden. Tevens dient de jachthouder ervoor te zorgen dat deze aangewezen bejaagbare soorten geen schade toebrengen aan bijvoorbeeld gewassen. De wildsoorten zijn aangewezen omdat zij bij verstandig faunabeheer niet in hun voortbestaan bedreigd worden en geschikt zijn voor consumptie. Er mag alleen gejaagd worden op deze soorten tijdens het geopende jachtseizoen dat voor de meeste soorten valt in de vroege winter. Stelregel is dat er niet meer dan 20% van het aanwezige wild wordt bemachtigd om de redelijke stand jaarlijks op peil te houden.

Om 40 hectare bij elkaar te krijgen huurt de jager het jachtrecht meestal van meerdere grondeigenaren waarmee hij jaarlijks de huursom afrekent. Jachthouders kunnen vervolgens gastjagers uitnodigen om samen met hem te komen jagen, zoals tijdens een jacht op fazanten of hazen, waarbij het wild wordt opgedaan door op linie te lopen in de hoop dat het binnen schot komt en zodanig kan worden bemachtigd voor eigen consumptie, of voor die van anderen. Jagers kunnen niet aan de vraag van de Nederlandse consument voldoen, daarom wordt er jaarlijks nog eens 95% geïmporteerd uit het buitenland.

Tot zover over de jacht op de bejaagbare wildsoorten in Nederland.

Wanneer een grondgebruiker financiële schade lijdt door toedoen van ganzen kan hij nadat hij er zelf eerst alles aan gedaan heeft om ze te verjagen met de beschikbare afweermiddelen, de overheid vragen om hem een ontheffing te verlenen waarmee de ganzen tijdelijk met het geweer mogen worden bestreden. Dat kan wanneer er belangrijke schade dreigt aan bijvoorbeeld gewassen. De grondeigenaar vraagt vervolgens aan een jager om van de ontheffing gebruik te maken en met het geweer in te grijpen om schade aan gewassen te voorkomen. Jagers kunnen dus niet eigenhandig ganzen bestrijden maar doen dit uitsluitend op verzoek van grondgebruikers. Zij doen er alles aan om de schade te minimaliseren maar omdat de problemen met ganzen dermate groot zijn lukt dit in veel gevallen niet waarna de overheid de schade vergoed uit het opgerichte Faunafonds

Ook de jacht op reeën, edelherten, damherten en wilde zwijnen is niet geopend in Nederland. Omdat met name de verkeersveiligheid in het geding is bij grote aantallen grofwild wordt door de provinciale overheden aan jagers gevraagd de populaties te beheersen op een aanvaardbaar niveau. Hieraan vooraf gaat een faunabeheerplan waarin wordt berekend hoeveel dieren er maximaal op een bepaald gebied kunnen verblijven zonder dat zij al te veel schade aanrichten. Ondanks inspanningen van o.a. jagers kan niet worden voorkomen dat er jaarlijks tienduizenden aanrijdingen zijn met grofwild.

De overheid heeft bepaald dat sommige dieren in zijn algemeenheid schadelijk zijn, waaronder de vos en de kraai. Zij vallen onder het zogenaamde roofwild. De aanwezigheid van deze soorten is schadelijk voor met name weidevogels. Slechts op verzoek van de grondgebruiker kan de jager schade proberen te voorkomen.

Benieuwd naar meer informatie over de wild branche, de verschillende soorten, wild nieuws en recepten & bereiden kijk dan op wildplaza.com.